WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.08.10


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.08.17


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
modyfikacja treści SIWZ


2018.08.28


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
modyfikacja treści SIWZ


2018.09.03


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącnzik w wersji edytowalnej


2018.09.07


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


2018.09.14


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.02


Rozstrzygnięcie


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych