WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy odczynników do produkcji radiofarmaceutyków opartych na izotopie C – 11 do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.28


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.12.04


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.12.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2017.12.11


Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.12.2017r


2018.01.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych