WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.02.03


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.02.08


Zmiana SIWZ


2016.02.09


Odpowiedzi na pytania


2016.02.11


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.03.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


2016.03.10


Postępowanie przetargowe w zakresie pakietów nr 1A i 9A zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 17A zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych