WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawy: druków medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.08.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.09.03


Zmiana ogloszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony formularz w zakresie pakietu nr 2


2014.09.04


Zmiana SIWZ


2014.09.08


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2014.11.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych