WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na:
- opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru
z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.02


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2014.07.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.09.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 pakiety nr 1,2,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 17 i 18 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych