WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę kateterów oskrzelowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.12


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -word
Załacznik nr 1a- excell


2013.09.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.09.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.09.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedzi na pytania


2013.10.04


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych