WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej zewnętrznej, naklejek, długopisów oraz balonów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.06.28


Ogłoszenie - zmiana
zmiana terminu składania ofert - pismo


2013.07.01


Ogłoszenie - zmiana II
odpowiedzi + modyfikacja siwz


2013.07.09


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych