WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych oraz kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.09


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.04.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.16


zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 24.04.2013r. do godz. 10:00


2013.04.24


zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 29.04.2013r. do godz. 10:00


2013.04.25


modyfikacja SIWZ
załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.05.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie w zakresie pakietów nr: 1, 8, 12, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie w zakresie pakietu nr: 11
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 5 ustawy pzp.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych