WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy róznych urządzeń i produktów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.06


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.03.12


zmiana ogłoszenia
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 25.03.2013r. do godz. 10:00


2013.03.21


zmiana ogloszenia, odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ


2013.03.22


zmiana SIWZ


2013.03.26


zmiana SIWZ i ogloszenia


2013.03.27


zmiana SIWZ


2013.06.17


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów: 9A,10,14,15.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych