WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.02.2018r
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia


2018.04.19


Ogłoszenie zmian
Zmiana SIWZ


2018.04.27


Ogłoszenie zmian
Zmiana SIWZ


2018.05.10


Ogłoszenie zmian
Zmiana SIWZ


2018.05.17


Ogłoszenie zmian
Odpowiedzi oraz zmiana SIWZ


2018.05.25


Informacja z otwarcia


2018.07.24


Informacja z rozstrzygnięcia postępowania


2018.07.25


Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych