WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 22.11.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.12.29


Ogłoszenie o zmianie
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.01.16


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.03.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych