WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.04.18


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.04.2017r.


2017.04.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.05.02


Odpowiedzi na pytania


2017.05.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2017.05.10


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.05.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych