WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.02.06


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 03.02.2017 r


2017.02.08


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.02.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik - wersja edytowalna


2017.03.07


Odpowiedzi na pytania


2017.03.20


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.06.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 8 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


2017.06.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2017.07.10


Informacja o powtórzeniu czynności
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych