WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.22


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.05


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik - wersja edytowalna


2017.01.17


Zmiana SIWZ i zmiana ogłoszenia


2017.01.26


Zmiana SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2017.02.01


Odpowiedzi na pytania


2017.02.07


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik2B - wersja edytowalna


2017.02.09


Odpowiedzi na pytania


2017.02.14


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.05.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych