WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 25.07.2016r


2016.08.01


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.09.01


Ogłoszenie o o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIwz


2016.11.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych