WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksowy serwis urządzeń i systemów wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej wraz
z dostawą i wymianą źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu do brachyterapii dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.06.10


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 08.06.2016r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2016.07.28


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2016.08.17


Zmiana treści SIWZ


2016.08.19


Zmiana treści SIWZ


2016.08.26


Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych