WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.11.13


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.11.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.12.02


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 2 - po modyfikacji - wersja edytowalna


2015.12.18


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 2 - po modyfikacji - wersja edytowalna


2016.01.05


Odpowiedzi na pytania


2016.01.20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 - w zakresie pakietu nr 14


2016.01.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 - w zakresie pakietu nr 8


2016.02.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 - w zakresie pakietu nr 7, 15, 22, 23


2016.04.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją:
- art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 10
- art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. w zakresie pakietu nr 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych