WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.21


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 21.10.2015r.


2015.10.26


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.11.03


Odpowiedzi na pytania oraz zmiania treści SIWZ


2015.11.17


Odpowiedzi na pytania oraz zmiania treści SIWZ


2015.12.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych