WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.07


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.10.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.11.20


160 zp 15 odpo na pty i modyf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 po modyfikacji - wersja edytowalna


2015.11.25


160 zp 15 odpo na pty i modyf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 po modyfikacji - wersja edytowalna


2015.12.04


Odpowiedzi na pytania


2015.12.31


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu: 28


2016.01.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu: 7


2016.02.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów: 1, 3-6, 8, 9, 11 - 41


2016.03.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu: 2 i 10


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych