WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej – zakup systemu biodekontaminacji niskotemperaturowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.09.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 17.09.2015r.


2015.09.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.10.14


Odpowiedzi na pytania


2015.11.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


2015.12.07


Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych