WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na utworzenie systemu e-learningu dla realizacji projektu pn. „E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi” dla WSS
im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.08


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.13


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.06.11


Odpowedzi oraz zmiana do SIWZ


2015.07.15


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych