WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro
na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.02.26


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.03.03


Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.03.24


Odpowiedzi na pytania


2015.04.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych