WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO
na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego
im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.26


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 26.09.2014r.


2014.10.01


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.07


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.10.31


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.11.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych