WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.03.19


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 19.03.2014r.


2014.03.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.25


Zmiana SIWZ


2014.04.17


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ


2014.05.12


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych