WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.31


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.11.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.12.05


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ wraz z jej zmianą


2013.12.10


Zamawiający informuje, że zamierza przesunąć termin składania ofert na dzień 13.12.2013r. do godz. 10.00


  2013.12.11


  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana SIWZ


  2014.01.20


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych