WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na usługi nadzoru autorskiego oraz serwis systemów „Hipokrates” i „Infomedica” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.11


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.10.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word


2013.11.08


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmieniony Załacznik nr 2cd


2013.11.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania


2013.12.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych