WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.19


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.07.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna


2013.09.02


UWAGA: Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.09.2013r. godz. 10:00


  2013.09.03


  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana SIWZ


  2013.09.09


  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana SIWZ


  2013.09.17


  Zmiana ogłoszenia
  Odpowiedzi na pytania do SIWZ


  2013.12.17


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


  2013.12.17


  Zamawiający unieważnia postępowanie:
  - w zakresie pakietów nr 1, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.
  - w zakresie pakietu nr 23 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp.


   2013.01.17


   Zamawiający unieważnia postępowanie:
   - w zakresie pakietu nr 7 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.
   - w zakresie pakietu nr 24 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych