WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 22.07.2019r. opublikowano w dniu 26.07.2019 r.


2019.07.26


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:3a2387fd-e9b8-404e-a7ed-7a4281b9084e
Klucz publiczny


2019.08.14


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2019.08.27


Informacja z otwarcia ofert


2019.08.28


Informacja o unieważnieniu


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych