WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.20


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 17.05.2019 r.


2019.05.21


Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania:d84dc484-678d-4903-b283-d264dad82515
Klucz publiczny


2019.06.25


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiet nr 1)
oraz unieważnieniu postępowania (pakiet nr 2)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych