WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 25.03.2019 r.


2019.03.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:a262f8fd-0b61-466c-9753-37440a0db8f4
Klucz publiczny


2019.04.03


Odpowiedzi na pytania


2019.04.11


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.12


Informacja o unieważnieniu postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych