Ogłoszenie nr 366336 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 360108-2016
Data: 06/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 29540300000, ul. ul. Pabianicka  62, 93513   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6895910, 6895912, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 426 895 911.
Adres strony internetowej (url): www.kopernik.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/12/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,