Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kopernik.lodz.pl


Łódź: 136/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc - 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 216526 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 136/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc - 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: generatorów nuklidowych 99 Mo/99m Tc-15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wprowadzenia towaru zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż towar objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana towaru może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy towar zostanie wykreślony i zastąpiony towarem zmodyfikowanym lub udoskonalonym. b) wycofania towaru z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż towar objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana towaru może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy towaru wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym. c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron. d) zmiany przedmiotowej/ towar zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak towaru z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. e) wydłużenia, na okres do kolejnych 2 miesięcy, okresu trwania umowy - w przypadku niewyczerpania całości towaru określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, f) zmiany cen na korzyść Zamawiającego - w każdym przypadku; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie obowiązywania umowy miejsce. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu czasu obowiązywania umowy lub zmniejszeniu ilości nabywanych produktów leczniczych/towarów/wyrobów medycznych. 3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza podwyżkę cen jednostkowych asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres podwyżki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62,Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, KANCELARIA SZPITALA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie