Łódź: 56/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 38755 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 56/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na przedmiot zamówienia składają się: Pakiet 1 - Preparat do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zamówienia /pakiet 1/. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia opisanym w Załączniku nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wprowadzenia produktu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym; b) wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym; c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron; d) zmiany ceny netto oferowanego asortymentu jeden raz w roku w odstępach co najmniej 12 miesięcy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawanych oficjalnie przez GUS na pisemny wniosek Wykonawcy przy czym pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy dnia podpisania umowy. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz udokumentowania przez Wykonawcę zmiany wskaźnika wraz ze wskazaniem źródła zmiany; e) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; g) wydłużenia, na okres do kolejnych 6 miesięcy, okresu trwania umowy - w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta; h) zakupu u Wykonawcy w miejsce wyrobu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany wyrób, w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego; i) zmiany cen na korzyść Zamawiającego - w każdym przypadku; , zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; j) Przesunięć ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pakietami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie obowiązywania umowy miejsce. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu czasu obowiązywania umowy lub zmniejszeniu ilości nabywanych produktów leczniczych/towarów/wyrobów medycznych. 3. Strony ustalają, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ani zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na wysokość cen jednostkowych asortymentu nabywanego na podstawie niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie