Łódź: Sprawa nr 128/ZP/13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Numer ogłoszenia: 319950 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawa nr 128/ZP/13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych (obłożeń operacyjnych) i sprzętu medycznego wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) wprowadzenia wyrobu medycznego nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym, 2) wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym, 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć również aneks, mocą którego nastąpi podwyższenie ceny brutto, przy pozostawieniu ceny netto bez zmian oraz przy zachowaniu niezmiennej wartości brutto całej umowy. 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 5) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment już wykorzystany z tej umowy, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 6) tymczasowej zmiany przedmiotowej /wyrób medyczny zamienny/, jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w wyjątkowych przypadkach zmiana może nastąpić również pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej (dopuszcza się również zgodę wyrażoną za pośrednictwem faksu); 7) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, termin ten może ulec przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, KANCELARIA SZPITALA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.